شبکه آبیاری و زهکشی

e

شبکه آبیاری کنگیر

محل طرح: استان ایلام، ایوان، کنگیر اهداف طرح: احداث شبکه آبیاری و زهکشی مساحت شبکه: ۲۰۰۰ هکتار منبع تامین فشار:... View Article